Catalog Product Name Quantity Price Category Supplier
Catalog Product Name Quantity Price Category Supplier
C-3001 ZytoDot SPEC HER2 Probe, digoxigenylated 25 Tests 644€ ZytoVision
C-3002 ZytoDot CEN 6 Probe, digoxigenylated 25 Tests 418€ ZytoVision
C-3003 ZytoDot SPEC HER2 Probe Kit 20 Tests 768€ ZytoVision
C-3003sa ZytoDot SPEC HER2 Probe TESTKIT 5 Tests 128€ ZytoVision
C-3004 ZytoDot Pretreatment Kit 1 l 128€ ZytoVision
C-3005 ZytoDot CISH Polymer Detection Kit 40 Tests 285€ ZytoVision
C-3005sa ZytoDot CISH Polymer Detection TESTKIT 10 Tests 128€ ZytoVision
C-3006 ZytoDot CEN 17 Probe, digoxigenylated 25 Tests 418€ ZytoVision
C-3007 ZytoDot SPEC EGFR Probe, digoxigenylated 25 Tests 523€ ZytoVision
C-3008 ZytoDot CEN 7 Probe, digoxigenylated 25 Tests 418€ ZytoVision
C-3011 ZytoDot Wash Buffer Set 2,5 l 82€ ZytoVision
C-3013 ZytoDot SPEC CMYC Probe, digoxigenylated 25 Tests 523€ ZytoVision
C-3014 ZytoDot CEN 12 Probe, digoxigenylated 25 Tests 418€ ZytoVision
C-3015 ZytoDot DAB Solution A and B 10 ml 79€ ZytoVision
C-3016 ZytoDot CEN 8 Probe, digoxigenylated 25 Tests 418€ ZytoVision
C-3017 ZytoDot Wash Buffer SSC 500 ml 67€ ZytoVision
C-3018 ZytoDot CISH Implementation Kit 20 Tests 294€ ZytoVision
C-3018sa ZytoDot CISH Implementation TESTKIT 5 Tests 128€ ZytoVision
C-3019 ZytoDot SPEC EGFR Probe Kit 20 Tests 732€ ZytoVision
C-3019sa ZytoDot SPEC EGFR Probe TESTKIT 5 Tests 128€ ZytoVision
C-3020 ZytoDot CEN Y Probe, (Class.Sat.III DYZ1), digoxig 25 Tests 418€ ZytoVision
C-3021 ZytoDot SPEC TOP2A Probe, digoxigenylated 25 Tests 523€ ZytoVision
C-3022 ZytoDot 2C SPEC HER2_CEN 17 Probe Kit 20 Tests 1154€ ZytoVision
C-3022sa ZytoDot 2C SPEC HER2_CEN 17 Probe TESTKIT 5 Tests 172€ ZytoVision
C-3023 ZytoDot SPEC FGFR1 Probe, digoxigenylated 25 Tests 714€ ZytoVision
C-3024 ZytoDot SPEC ESR1 Probe, digoxigenylated 25 Tests 714€ ZytoVision
C-3024sa ZytoDot SPEC ESR1 TESTPROBE, digoxigenylated 5 Tests 128€ ZytoVision
C-3025 ZytoDot CEN X Probe, digoxigenylated 25 Tests 418€ ZytoVision
C-3026 ZytoDot SPEC 21q22.1 Probe, digoxigenylated 25 Tests 663€ ZytoVision
C-3028 ZytoDot 2C CISH Polymer Detection Kit 30 Tests 434€ ZytoVision
C-3029 ZytoDot SPEC NMYC Probe, digoxigenylated 25 Tests 558€ ZytoVision
C-3030 ZytoDot 20x Wash Buffer PBS 50 ml 77€ ZytoVision
C-3031 ZytoDot 2C SPEC EGFR_CEN 7 Probe Kit 20 Tests 1154€ ZytoVision
E-4001 ZyOrange Singlebandpass filter set 1 pc. Ask price ZytoVision
E-4002 ZyGreen Singlebandpass filter set 1 pc. Ask price ZytoVision
E-4003 DAPI Singlebandpass filter set (blue counterstain) 1 pc. Ask price ZytoVision
E-4004 Fixogum 50 g 51€ ZytoVision
E-4005 Fixogum 125 g 58€ ZytoVision
E-4006 HPV Slide Control 2 pc. 67€ ZytoVision
E-4007 HER2 Control Slide 2 pc. 67€ ZytoVision
E-4008 ZyGreen_ZyOrange Doublebandpass filter set 1 pc. Ask price ZytoVision
E-4009 EGFR Control Slide 2 pc. 67€ ZytoVision
E-4010 DAPI_ZyGreen_ZyOrange Triple Bandpass Filter Set 1 pc. Ask price ZytoVision
E-4012 ZyGreen Singlebandpass filter set II 1 pc. Ask price ZytoVision
E-4013 ZyOrange Singlebandpass filter set II 1 pc. Ask price ZytoVision
E-4014 ZyRed Singlebandpass filter set 1 pc. Ask price ZytoVision
E-4015 ZyGold Singlebandpass filter set 1 pc. Ask price ZytoVision
E-4016 ZyGreen_ZyOrange Doublebandpass filter set II 1 pc. Ask price ZytoVision
E-4017 ZyRed Singlebandpass filter set II 1 pc. Ask price ZytoVision
M-5003 Flyer, Method Desciption, ZytoFast,- Light, or Dot 1 pc. 41€ ZytoVision
M-5004 Flyer, Short Protocol, ZytoFast,- Light, or Dot 1 pc. 41€ ZytoVision
M-5005 Catalogue, bonded, ZytoVisions product data sheets 1 pc. 42€ ZytoVision
M-5006 Booklet, EGFR-Compendium, bonded 1 pc. 44€ ZytoVision
M-5008 Poster DIN A1, ZytoFast,- Light, or Dot 1 pc. 40€ ZytoVision
M-5010 Roll-Up-Poster, ZytoFast,- Light, and Dot 1 pc. 1092€ ZytoVision
M-5011 Writing pad, ZytoVision 1 pc. 42€ ZytoVision
M-5012 Ballpen, ZytoVision 1 pc. 42€ ZytoVision
M-5013 Demo slide 1 pc. 40€ ZytoVision
M-5014 CD_DVD ZytoDot SPEC HER2 Probe Kit Movie 1 pc. 48€ ZytoVision
T-1001 Cytomegalovirus Kit 40 Tests 609€ ZytoVision
T-1001sa Test Cytomegalovirus TESTKIT 5 Tests 128€ ZytoVision
T-1002 Epstein-Barr Virus Kit 40 Tests 609€ ZytoVision
T-1002sa Test Epstein-Barr Virus TESTKIT 5 Tests 128€ ZytoVision
T-1003 Human Ig Kappa Kit 40 Tests 503€ ZytoVision
T-1004 Human Ig Lambda Kit 40 Tests 503€ ZytoVision
T-1005 Human IG Kappa_Lambda Kit 40 Tests 873€ ZytoVision
T-1005sa Human IG Kappa_Lambda TESTKIT 5 Tests 128€ ZytoVision
T-1006 AP Biotin Detection Kit 40 Tests 294€ ZytoVision
T-1007 RNA-ISH Proteolysis Kit 80 Tests 688€ ZytoVision
T-1008 DNA-ISH Proteolysis Kit 80 Tests 688€ ZytoVision
T-1013 CMV Probe 40 Tests 233€ ZytoVision
T-1014 EBV Probe 40 Tests 233€ ZytoVision
T-1015 human Ig-k probe, biotinylated 40 Tests 233€ ZytoVision
T-1016 human Ig-l probe, biotinylated 40 Tests 233€ ZytoVision
T-1017 Ig-k_l-ISH Probe, human 40 Tests 319€ ZytoVision
T-1018 (+) Control probe (RNA), biotinylated 40 Tests 233€ ZytoVision
T-1019 (-) Control probe (RNA), biotinylated 40 Tests 233€ ZytoVision
T-1022 (+) Control probe (DNA), biotinylated 40 Tests 233€ ZytoVision
T-1023 (-) Control probe (DNA), biotinylated 40 Tests 233€ ZytoVision
T-1026 Wash Buffer, 20x 50 ml 73€ ZytoVision
T-1026-6 Wash Buffer, 20x 6 x 50 ml 187€ ZytoVision
T-1026-9 Wash Buffer, 20x 9 x 50 ml 237€ ZytoVision
T-1028 HPV-Typing Kit 75 Tests 592€ ZytoVision
T-1028-AEC HPV-Typing Kit (AEC) 75 Tests 592€ ZytoVision
T-1028AECsa HPV-Typing AEC TESTKIT 3 x 5 Tests 128€ ZytoVision
T-1028sa HPV-Typing TESTKIT 3 x 5 Tests 128€ ZytoVision
T-1030 HPV 6 Probe, biotinylated 40 Tests 249€ ZytoVision
T-1031 HPV 11 Probe, biotinylated 40 Tests 249€ ZytoVision
T-1032 HPV 6_11 Probe, biotinylated 40 Tests 303€ ZytoVision
T-1033 HPV 16 Probe, biotinylated 40 Tests 249€ ZytoVision
T-1034 HPV 18 Probe, biotinylated 40 Tests 249€ ZytoVision
T-1035 HPV 16_18 Probe, biotinylated 40 Tests 303€ ZytoVision
T-1036 HPV 31 Probe, biotinylated 40 Tests 249€ ZytoVision
T-1037 HPV33 Probe, biotinylated 40 Tests 249€ ZytoVision
T-1038 HPV 31_33 Probe, biotinylated 40 Tests 303€ ZytoVision
T-1039 HPV 35 Probe, biotinylated 40 Tests 249€ ZytoVision
T-1040 HPV HR Probe (16_18_ 31_33_35), biotinylated 40 Tests 206€ ZytoVision
T-1043 HPV-Screening Kit 40 Tests 653€ ZytoVision
T-1043sa HPV-Screening TESTKIT 5 Tests 128€ ZytoVision
T-1044 HPV Screening Probe (Type 6,11,16,18,31,33,35) 40 Tests 347€ ZytoVision
T-1050 HPV-LR_HR ISH single color kit 80 Tests 812€ ZytoVision
T-1050sa HPV-LR_HR ISH single color TESTKIT 2 x 5 Tests 128€ ZytoVision
T-1051 Pepsin Solution, 8 ml 40 Tests 83€ ZytoVision
Z-2001 CEN 3 Probe (Alpha Sat. D3Z1) 20 Tests 337€ ZytoVision
Z-2002 CEN 6 Probe (Alpha Sat. D6Z1) 20 Tests 337€ ZytoVision
Z-2003 CEN 7 Probe (Alpha Sat. D7Z1) 20 Tests 337€ ZytoVision
Z-2004 CEN 8 Probe (Alpha Sat. D8Z2) 20 Tests 337€ ZytoVision
Z-2005 CEN 11 Probe (Alpha Sat. D11Z1) 20 Tests 337€ ZytoVision
Z-2006 CEN 17 Probe (Alpha Sat. D17Z1) 20 Tests 337€ ZytoVision
Z-2007 CEN 18 Probe (Alpha Sat. D18Z1) 20 Tests 337€ ZytoVision
Z-2008 CEN X Probe (Alpha Sat. DXZ1) 20 Tests 337€ ZytoVision
Z-2010 CEN Y Probe (Classical Sat. III DYZ1) 20 Tests 337€ ZytoVision
Z-2011 SPEC HER2 Probe 20 Tests 740€ ZytoVision
Z-2012 SPEC p16 Probe 20 Tests 518€ ZytoVision
Z-2013 SPEC MDM2_CEN 12 Dual Color Probe 20 Tests 854€ ZytoVision
Z-2014 MEC I Probe 20 Tests 740€ ZytoVision
Z-2015 SPEC HER2_CEN 17 Dual Color Probe 20 Tests 803€ ZytoVision
Z-2016 CEN X_Y Dual Color Probe 20 Tests 564€ ZytoVision
Z-2018 RMS I Probe 20 Tests 740€ ZytoVision
Z-2019 RMS II Probe 20 Tests 740€ ZytoVision
Z-2020 SPEC HER2_CEN 17 Dual Color Probe Kit 20 Tests 916€ ZytoVision
Z-2020sa SPEC HER2_CEN 17 Dual Color Probe TESTKIT 5 Tests 128€ ZytoVision
Z-2025 SPEC MDM2_CEN 12 Dual Color Probe Kit 20 Tests 969€ ZytoVision
Z-2025sa SPEC MDM2_CEN 12 Dual Color Probe TESTKIT 5 Tests 128€ ZytoVision
Z-2028 FISH-Tissue Implementation Kit 20 Tests 150€ ZytoVision
Z-2028sa FISH Implementation TESTKIT 5 Tests 128€ ZytoVision
Z-2029 25x Wash Buffer A 2 x 50 ml 97€ ZytoVision
Z-2030 20x Wash Buffer B 2 x 52 ml 73€ ZytoVision
Z-2031 DAPI_Antifade-Solution 0,8 ml 81€ ZytoVision
Z-2033 SPEC EGFR_CEN 7 Dual Color Probe 20 Tests 803€ ZytoVision
Z-2033sa SPEC EGFR_CEN 7 Dual Color TESTPROBE 5 Tests 128€ ZytoVision
Z-2049 SPEC 2q11 Dual Color Probe 20 Tests 434€ ZytoVision
Z-2050 CEN 12 Probe (Alpha Sat. D12Z3) 20 Tests 337€ ZytoVision
Z-2053 SPEC EGFR_CEN 7 Dual Color Probe Kit 20 Tests 916€ ZytoVision
Z-2053sa SPEC EGFR_CEN 7 Dual Color Probe TESTKIT 5 Tests 128€ ZytoVision
Z-2054 SPEC EGFR Probe 20 Tests 740€ ZytoVision
Z-2056 SPEC HER3_CEN 12 Dual Color Probe 20 Tests 803€ ZytoVision
Z-2057 SPEC HER4_2q11 Dual Color Probe 20 Tests 803€ ZytoVision
Z-2058 FISH Pretreatment Solution Citric I 1 l 115€ ZytoVision
Z-2059 20x SSC 2x 50 ml 83€ ZytoVision
Z-2062 SPEC FHIT_CEN 3 Dual Color Probe 20 Tests 803€ ZytoVision
Z-2063 SPECp16_CEN 9 Dual Color Probe 20 Tests 803€ ZytoVision
Z-2064 DAPI_Antifade-Solution II (ultra-strong) 0,8 ml 81€ ZytoVision
Z-2065 DAPI_Antifade-Solution III (weak) 0,8 ml 81€ ZytoVision
Z-2067 CEN 9 Probe (Classical Sat. D9Z3) 20 Tests 337€ ZytoVision
Z-2069 SPEC ESR1_CEN 6 Dual Color Probe 20 Tests 854€ ZytoVision
Z-2070 SPEC ESR1_CEN 6 Dual Color Probe Kit 20 Tests 1155€ ZytoVision
Z-2070sa SPEC ESR1_CEN 6 Dual Color Probe TESTKIT 5 Tests 128€ ZytoVision
Z-2071 SPEC CCND1_CEN 11 Dual Color Probe 20 Tests 803€ ZytoVision
Z-2072 SPEC FGFR1_CEN 8 Dual Color Probe 20 Tests 854€ ZytoVision
Z-2073 SPEC HER2_TOP2A_CEN 17 Triple Color Probe 20 Tests 1232€ ZytoVision
Z-2073sa SPEC HER2_TOP2A_CEN 17 Triple Color TESTPROBE 5 Tests 128€ ZytoVision
Z-2074 SPEC NMYC_2q11 Dual Color Probe 20 Tests 803€ ZytoVision
Z-2075 SPEC 1p36_1q25 Dual Color Probe 20 Tests 803€ ZytoVision
Z-2076 SPEC 19q13_19p13 Dual Color Probe 20 Tests 803€ ZytoVision
Z-2078 SPEC PTEN_CEN10 Dual Color Probe 20 Tests 803€ ZytoVision
Z-2079 CEN10 Probe 20 Tests 337€ ZytoVision

Gentaur adresses


GENTAUR Europe BVBA
Voortstraat 49, 1910 Kampenhout BELGIUM
Tel 0032 16 58 90 45
Fax 0032 16 50 90 45
info@gentaur.com
GENTAUR France SARL
9, rue Lagrange, 75005 Paris
Tel 01 43 25 01 50
Fax 01 43 25 01 60
france@gentaur.com
dimi@gentaur.com
GENTAUR Ltd.
Howard Frank Turnberry House
1404-1410 High Road
Whetstone London N20 9BH
Tel 020 3393 8531
Fax 020 8445 9411
uk@gentaur.com
GENTAUR Poland Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 88/A m.2
81-771 Sopot, Poland
Tel 058 710 33 44
Fax 058 710 33 48
poland@gentaur.com
GENTAUR Nederland BV
Kuiper 1
5521 DG Eersel Nederland
Tel 0208-080893
Fax 0497-517897
nl@gentaur.com
GENTAUR SRL IVA IT03841300167
Piazza Giacomo Matteotti, 6, 24122 Bergamo
Tel 02 36 00 65 93
Fax 02 36 00 65 94
italia@gentaur.com
GENTAUR bulgaria
53 Iskar Str. Kokalyane,
Sofia 1191
Tel 0035929830070
Fax 0035929830072
sofia@gentaur.com
GENTAUR Spain
Tel 0911876558
spain@gentaur.com
GENTAUR USA
Genprice Inc, Logistics
547 Yurok Circle
San Jose, CA 95123
Tel (408)780-0908
jane@gentaur.com